kautm - 대학기술이전 네트워크의 중심 kautm - 대학기술이전 네트워크의 중심
 
CONTACT US오시는길
kautm - 대학기술이전 네트워크의 중심
  자동로그인
 
ID
회원가입    ID/Pw찾기
 
kautm - 대학기술이전 네트워크의 중심
TLO LICENSE CORNEL
 
HOME > 기술사업화 멘토 > 멘토링 결과
 
kautm - 대학기술이전 네트워크의 중심 kautm - 대학기술이전 네트워크의 중심
 
NO
전문가
대학/방문일
멘토링 분야
조회
80   이성준   서울시립대 / 2015.12.15   기술마케팅   183
79   오위환   숙명여대 / 2015.12.11   기술발굴   215
78   나성곤   가톨릭관동대 / 2015.12.02   기술마케팅   194
77   김훈배   가톨릭관동대 / 2015.12.02   기술사업화   164
76   김창주   부경대 / 2015.11.18   기술마케팅   192
75   김성근   숙명여대 / 2015.11.02   기술마케팅   176
74   성락준   한림대 / 2015.10.05   기술발굴   252
73   박경선   한양대 / 2015.10.02   기술발굴   201
72   박성주   경희대 / 2015.09.21   기술사업화   178
71   장기술   세종대 / 2015.09.08   기술사업화   156
70   조헌제   동국대 / 2015.08.21   기술마케팅   166
69   권지영   동국대 / 2015.07.28   기술마케팅   161
68   김병각   부산대 / 2015.07.23   기술사업화   164
67   김경섭   목포대 / 2015.07.16   기술사업화   174
66   안미라   세종대 / 2015.07.16   기술발굴   188
이전10개| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 다음10개